Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Poskytování sociálních služeb

 

 

V současné době probíhá příprava na rekonstrukci REHOS (původní budova), sociální služby do odvolání neposkytujeme.

 

 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který kromě jiného upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, poskytuje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace (dále jen REHOS) podle § 32-52 tohoto zákona sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

 2. Na základě § 52 uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů je v REHOS zřízeno 10 sociálně - zdravotních lůžek.

 3. Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb v REHOS jsou výhradně osoby nesoběstačné, které již ústavní lůžkovou péče nevyžadují, ale kterým byla v zařízení doposud takováto péče poskytována. Zároveň vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou však tyto osoby schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny z ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

 4. Osoby na lůžkách mají nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

REHOS nabízí níže uvedené služby (dle §52, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.):

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutickou činnost
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a dále nabízí tyto služby:

 • rehabilitaci
 • ergoterapii
 • léčebně preventivní péči
 • zájmové a kulturní činnosti

Věková struktura cílové skupiny: od 27 let věku.

O klienty pečuje kvalifikovaný personál REHOS.

Péče je poskytována 24 hodin denně.

Služby sociální pracovnice jsou zajišťovány od pondělí do pátku od 7:30 – 15:00 hodin.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Úhrada a způsob placení
Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy, platby jsou realizovány podle podmínek smlouvy.
Ubytování 210,- strava 170,-

Postup před přijetím
Vhodné klienty navrhuje lékař REHOS v souladu s odstavcem III., poté je klientům či jejich zástupcům předán návrh smlouvy o umístění na lůžko. Po oboustranném podpisu smlouvy je klient umístěn na lůžko.

Bližší informace poskytne sociální pracovnice, tel.: 353 176 734, mobil: 602 447 320,
e-mail: social@rehos-nejdek.cz
Web stránky: http://www.rehos-nejdek.cz/


Poslání 

 • Poskytovat sociální služby osobám, které již nevyžadují zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby.

 • Poskytnout ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče.

 • Poskytnout podporu osobám, které se v důsledku snížených orientačních a rozumových schopností ocitly v nepříznivé sociální situaci. Tuto situaci není možné řešit podporou osob blízkých nebo terénní či ambulantní službou.

 • Poskytnout sociální službu do doby, než bude zajištěna pobytovými sociálními službami v zařízení sociálních služeb, kde mají podanou žádost o přijetí.

 • Zachovávat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování.


Cíl:

 • Cílem je zajistit péči o uživatele bez domácího nebo sociálního zázemí, nesoběstačného.

 • Zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče.

 • Respektovat soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů a umožnit jim v co největší míře zapojení do běžného života, zajistit vhodné prostředí a důstojné zacházení.

 • Zachovávat a udržovat aktivní dovednosti uživatelů.

 • Zlepšovat či navozovat sebeobslužnost a tím zlepšovat kvalitu života. Podporovat fyzickou a psychickou soběstačnost.


Zásady


Důstojný přístup - nenarušujeme soukromí uživatelů, respektujeme jejich právo volby, vnímáme uživatele jako sobě rovného.

Profesionální přístup - respektujeme hranice v individuální práci, dodržujeme pravidla a metodiky, jsme učící se organizací, spolupracujeme týmově.

Individuální přístup k uživateli - každý uživatel má sestaven individuální plán a stanovené osobní cíle řešící jeho nepříznivou situaci.

Podpora aktivního přístupu uživatele a jeho samostatnosti - podporujeme uživatele do výše postižení, podporujeme ho v samostatném rozhodování, respektujeme jeho rozhodnutí.

Snaha o udržení kontaktů a vazeb se společností (veřejné služby, osoby blízké, přirozené kontakty se společností).

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace