Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom vám alespoň částečně ulehčit tyto těžké chvíle, proto vám nabízíme stručný popis, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

 

INFORMACE O ÚMRTÍ

O úmrtí pacienta je ošetřujícím lékařem (mimo běžnou pracovní dobu lékařem ve službě) informována zpravidla telefonicky osoba, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného. Nezbytné informace týkající se úmrtí podává ošetřující lékař oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován. Zařízení REHOS ve svých prostorách umožní vystavení těla zemřelého. Pokud se budete chtít se svým zesnulým takto rozloučit, domluvte se ošetřujícím lékařem nebo příslušným oddělením ihned po oznámení o úmrtí.

 

OSOBNÍ VĚCI ZEMŘELÉHO

Dle platných právních předpisů může být osobě blízké, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do zařízení uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného po předložení občanského průkazu předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady.

 

POZŮSTALOST

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční, mobilní telefon včetně SIM karty a rovněž klíče od bytu / domu event. motorových vozidel zesnulého podléhají dědickému řízení. Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na pokladnu pacientů, podléhá dědickému řízení. Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu poklady REHOS do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout po telefonické domluvě v sekretariátu – pokladna pacientů, PO – PÁ od 7.00 do 14.00 hod. p. Bačinová tel. 736 755 280. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník – zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zesnulém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu pro zesnulého, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook, apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

 

NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ

Dědické řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

 

ÚMRTNÍ LIST

Úmrtní list nevydává Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče p. o., ale obecní úřad pověřený vedením matriky, v jehož obvodu osoba zemřela. Tam si ho může v úředních dnech vyzvednout pouze přímý příbuzný (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), nebo úmrtní list obdrží doporučeně poštou. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů od dodání potřebných dokladů.

 

OSOBNÍ DOKLADY

Kam odevzdat doklady zemřelého:

Občanský průkaz – matrice obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého.Průkaz pojišťovny – příslušné pobočce pojišťovny.Řidičský průkaz – dopravnímu inspektorátu.Cestovní doklady – orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.Vojenskou knížku – obvodní vojenské správě.Starobní (invalidní) důchod – úmrtí je nutné ohlásit Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.V případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru cizinecké policie.

Odevzdání některých z těchto dokladů zajišťují po domluvě i pohřební služby.

 

UCHOVÁVÁNÍ TĚLA ZEMŘELÉHO

Uložení těla vašeho blízkého zajišťuje zařízení REHOS ve svých prostorách do doby, než si je vyzvedne pohřební služba Roman Neudert Nejdek mob. 776 712 004

 

VYPRAVENÍ POHŘBU

Máte právo na výběr kterékoliv pohřební služby dle svého uvážení, naše zařízení není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Šaty pro přípravu zemřelého ke smutečnímu obřadu přijímá pohřební služba.

Doklady, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu:

občanský průkaz nebo cestovní pas objednavatele pohřbuobčanský průkaz zesnulého nebo cestovní pas v případě, že zesnulý je cizincem rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)

 

VDOVSKÝ A VDOVECKÝ, SIROTČÍ DŮCHOD

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získáte na důchodovém oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), Ministerstva práce a sociálních věcí, (www.mpsv.cz). Příslušníci ozbrojených složek se mohou obracet na stránky svých rezortních ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti).

 

POJIŠTĚNÍ

Jestliže měl zesnulý uzavřenou životní pojistku, nebo penzijní připojištění, zažádejte příslušnou pojišťovnu o vyplacení pojistného. K tomuto je nutno doložit úmrtní list a smlouvu pojištěného.

 

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO

Na základě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto 4 osob ana nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

 

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ

Je výhodné, pokud se v rodině nebo mezi přáteli nachází někdo, kdo Vám může poskytnout svoji pomoc nebo radu a aktivně se zapojit do přípravy pohřbu. Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, měli byste mít možnost prokonzultovat potřebné aktivity s někým, kdo má o těchto záležitostech povědomí.
Kvalifikované poradenství ohledně organizace pohřbu a nájmu hrobu nabízí pracovníci pohřební služby. Kvalifikované poradenství ohledně vyrovnání se smutkem a žalem nabízí:

  • lékař
  • psychoterapeut
  • sociální pracovník
  • duchovní poradce v poradenství pro pozůstalé

Víme, že toto období nebude pro vás lehké. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci nebo pomoc, můžete se s důvěrou obrátit na naši sociální pracovnici PO – PÁ od 7.00 do 14.00hod. info na tel. 353 176 734. Každý první čtvrtek v měsíci pořádáme bohoslužbu faráře Vladimíra Müllera z Římskokatolické farnosti.

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace