Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Domácí řád

 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.
Perninská 975
362 21 Nejdek
IČ: 69979821

 

 

 1. Přijetí do léčebny se uskutečňuje na doporučení praktického či odborného lékaře, nebo překladem z jiného zdravotnického zařízení.

 2. Zdravotní služby zajišťují lékaři a nelékařský zdravotnický personál.

 3. Pacient je vyšetřen lékařem, seznámen s léčebným režimem a v informovaném souhlasu stvrdí vše svým podpisem. Pokud není pacient schopen podpisu, jeho souhlas se svědecky doloží (viz informovaný souhlas). Pacient je seznámen s domácím řádem a s právy pacientů.

 4. Pacienta navštíví sociální pracovnice, po indikaci lékařem nutriční terapeutka, fyzioterapeutka.

 5. Civilní šaty si lze uložit do skříně na pokoji.

 6. Dle pokynu o manipulaci s penězi, ředitelka REHOS doporučuje, aby hotovost pro aktuální potřebu pacienta, volně uložená v jeho nočním stolku, z bezpečnostních důvodů, nepřesáhla hodnotu 500,-Kč. Cenné předměty, peníze nad 500,-Kč a šperky, lze uložit v pokladně REHOS. Doklad o uložení dostane pacient, kopie je uložena v pokladně REHOS. Při ponechání cenností u pacienta, personál nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození. Nedojde-li k vyzvednutí cenností či finanční hotovosti budou tyto odeslány poštou na náklady pacienta.

 7. Léky, které sebou pacient přinese, odevzdá sestře, která léky řádně označí a uloží na místo k tomu určené a při ukončení hospitalizace je vrátí. Léky podává sestra dle ordinace lékaře, léky pacient přijímá v přítomnosti sestry. Přísný zákaz užívání jakýchkoliv léků bez vědomí personálu a souhlasu ošetřujícího lékaře.

 8. Pacient dostane ústavní prádlo dle individuální potřeby, které při odchodu vrátí.

 9. Pacient potřebuje své osobní věci a to: šampon, mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky, bačkory, ponožky, župan, další věci po dohodě s personálem, další informace podá ošetřující personál.

 10. Každý nově přijatý pacient je uložen na čisté lůžko. Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby, nejméně jednou týdně. Výměna osobního prádla se provádí dle potřeb pacienta.

 11. Toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby. Koupání jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to zdravotní stav nemocného nedovoluje, hygienická péče se provádí na lůžku.

 12. Ranní buzení se děje nejdříve v 7.00 hodin.

 13. Jídlo se podává v době určené řádem stravovacího provozu:

  snídaně 8:00   -   9:00 hodin
  přesnídávka 10:00 -  10:30 hodin
  oběd 12:00 -  13:00 hodin
  svačina 15:00 -  15:30 hodin
  večeře 17:00 -  18:00 hodin
  II. večeře 20:00 -  21:00 hodin

 14. Dietu pacienta určuje lékař s nutriční terapeutkou. Donesené označené potraviny jménem lze uložit do chladicího boxu ve společenské místnosti. Ponechávání a uschovávání jídla na pokoji není vhodné. Taktéž nejsou vhodné potraviny podléhající rychlé zkáze a potraviny, které se neslučují s domluvenou a doporučenou dietou pacienta.

 15. Úklid pokojů se provádí denně (viz dezinfekční plán). Větrání pokojů se provádí několikrát za den, dle domluvy s pacienty na pokoji a dle klimatických venkovních a vnitřních podmínek. Větrání na pokojích s ležícími pacienty zajistí ošetřující personál.

 16. Udržování čistoty ve všech prostorách zařízení zabraňuje šíření a vzniku nozokomiálních nákaz. Odhazování odpadků na zem, z oken a do klozetových mís není dovoleno. Na odděleních se provádí třídění odpadu.

 17. Noční klid je v letním období od 22.00 – 07.00 hodin, v zimním období od 21.00 – 07.00 hodin. Na pokojích by pacienti měli zachovávat klid s ohledem na ostatní pacienty. Na společenské místnosti se televize vypíná ve 22.00 hod.

 18. Vycházky pacientů dle mobility v areálu zařízení a pobyt na venkovní terase zajišťuje rodina, zdravotnický tým, nebo se pacient pohybuje samostatně. Pacient je poučen o nutnosti informovat personál o odchodu z oddělení. Lékař může po určitou dobu omezit pohyb pacienta mimo oddělení, zpravidla z léčebných důvodů. Pacient se nesmí vzdálit z areálu REHOS, písemné povolení k vycházce dává lékař.

 19. Telefonní hovory pacientů jsou možné z vlastního mobilního telefonu. Příjmové hovory lze pacientovi umožnit pomocí přenosného služebního telefonu oddělení.

 20. Ústní stížnost lze tlumočit lékaři, staniční sestře či sloužící sestře. Písemné stížnosti se předávají na sekretariát. Dotazníky spokojenosti, přání a připomínky lze vhodit do schránky k tomu určené v přízemí zařízení.

 21. Před propouštěním z léčebny je nutné odevzdat všechny zapůjčené předměty, prádlo apod. Pacient obdrží lékařskou propouštěcí zprávu a jinou nezbytnou dokumentaci. Převezme si veškeré předměty, doklady a cennosti uložené v REHOS.

 22. Návštěvní doba: neomezená, lze využít společenských místností. Při vstupu do budovy je nutné použít ochranné návleky na obuv a nahlásit svou přítomnost na recepci příslušného oddělení.

 23. Rodinným příslušníkům se doporučuje navštívit referentku sociální péče, která zajišťuje kontakt mezi zařízením a rodinou pacienta.

 24. Pracovní doba pokladny je PO-ČT od 8:00 do 15:00h, tel: 353176721.

 25. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující nebo sloužící lékař způsobem, který si pacient určí v informovaném souhlasu.

 26. Kouření pacientů je povoleno dle pokynů ředitele zařízení a to pouze na vyhrazeném místě. Kouření v celé budově REHOS je přísně zakázáno. Také je zakázáno požívat v zařízení alkoholické nápoje a návykové látky.

 27. Přísný zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů (varná konvice, ponorný vařič, vařič, televize).

 28. Pacienti, kteří nedodržují domácí řád a poruší léčebný režim, mohou být ze zařízení propuštěni.

 29. Vedení REHOS si vyhrazuje právo aktualizovat domácí řád.

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace